Roeionderdelen nodig? 

  
   

 

De vraag naar extra ondersteuning binnen de roeiverenigingen wordt steeds groter. Met name de opvang en de doorstroming van nieuwe leden zonder dat zij in het bekende "zwarte gat" vallen, wordt steeds moeilijker. Wanneer nieuwe leden goed, effectief en op een leuke manier worden begeleid, dan is de kans op voortijdige leegloop sterk verminderd. Er zullen altijd mensen zijn die 'consumeren' (even proberen; Mensen zijn tegenwoordig eerder bereid te betalen voor een goed produkt of een leuke tijdsbesteding) en weer opstappen. Het is inmiddels een bekend maatschappelijk verschijnsel dat mensen over meer vrije tijd (en meer geld) beschikken, maar desondanks steeds minder tijd overhouden. Immers in die vrije tijd moeten veel meer dingen gedaan worden dan vroeger. Door goede instructeurs op de juiste plaatsen in te zetten kan door hun enthousiasme, kunde en kennis van de instructeurs de leden beter worden vastgehouden. Wanneer ook de instructeurs goede begeleiding wordt geboden blijven zij ook enthousast en is de cirkel rond. Net als de roeibeweging is ook dit een cyclische beweging.

Instructiegeven is tot op de dag van vandaag "liefdewerk-oud papier". Het "Voor-wat, Hoort-wat"-principe betekent dat de instructeur instructie geeft zoals hij het zelf heeft gehad. Uniformiteit ontbreekt op deze manier. Bovendien zijn de instructeurs onafhankelijk van elkaar bezig, waardoor er eilandjes van instructeurs en leerlingen ontstaan. Valt een groepje uit elkaar dan blijven er eenlingen over met ieder hun eigen roeibeeld en -niveau, eenlingen ook die nauwelijks andere leden kennen en dus potentiŰle afvallers zijn.

De vraag aan JoRoW Watersporten

Om dit verschijnsel het hoofd te bieden is mij gevraagd een instructieopzet te maken die voorziet in een efficiŰnte begeleiding en opleiding van de instructeurs toegespitst op de verenigingssituatie. Hierbij staat een uniforme wijze van instructie geven, roeitechniek, didaktiek, organisatie en materiaalbehandeling in theorie maar voornamelijk de praktijk moeten worden aangeleerd centraal. Het uiteindelijke doel is dat instructeurs op de juiste wijze instructie leren geven, dat de nieuwe leden allemaal hetzelfde ingangsniveau hebben voor de vervolginstructie en het geleerde weer op nieuwe leden kunnen overbrengen met hetzelfde enthousiasme en resultaat. In de hieronder beschreven opzet zijn: het doel, de werkwijze en de randvoorwaarden uitgewerkt

Voor welke instructeurs is de opleiding bedoeld

De begeleiding die ik voor ogen heb is bedoeld voor iedereen die instructie geeft of wil geven, en de instructieco÷rdinator.

Doel van deze opleiding

Het doel is tweeledig:
 1. Begeleiden en opleiden van de instructeurs en deze (verder) vertrouwd maken met de cybernetische instructiemethode in combinatie met andere instructievormen zoals stuurinstructie. De nadruk ligt op het verbeteren van de roeitechnische en didactische vaardigheden. De instructeurs leren in de praktijk om te gaan met verschillende situaties
 2. De instructeurs leren nieuwe leden op een professionele wijze op te vangen en te begeleiden op een zodanige wijze dat zij op een verantwoorde manier door kunnen stromen in de reguliere instructie zonder in het bekende 'zwarte gat' te vallen.

Leerdoelen

Roeispecifiek

De instructeurs kunnen na de opleiding een roeibeeld observeren, analyseren en corrigeren. Tevens kunnen zij op de juiste wijze fouten analyseren en corrigeren. Verder beschikken zij over didactische vaardigheden die zijn afgestemd op de praktijkomstandigheden in de eigen omgeving en kunnen zij speels opdracht- en oefenvormen toepassen. Zie ook de onderwerpen in de bijlage.

Organisatorisch

De instructeurs kunnen na de opleiding een lesprogramma opstellen en gebruiken, correct omgaan met boten en materialen, inschatten en soepel inspelen op de praktijksituatie zoals het weer, het beschikbare materiaal en andere instructeurs. De instructeurs kunnen als het ware "twee zetten vooruit denken" en snel anticiperen op gewijzigde omstandigheden.

Werkwijze

Volgens bijgevoegd voorstel.

Uitgangspunten hierin zijn veel zelfwerkzaamheid in theorie en praktijk.
In de praktijk zal "begeleiding aan elkaar" centaal staan. Vanuit dit rollenspel ontstaat vanzelf volgens het "feed back" principe op "speelse wijze" leer- en evaluatiemomenten. Het Groepsgewijs begeleiden is organisatorisch efficient en levert de beoogde uniformiteit in instructiegeven op.

Tijdsspanne

De opleiding zal plaatsvinden gedurende een nader af te spreken periode en frequentie en waarschijnlijk in het weekend plaatsvinden. De lessen duren ca. 1,5 uur. Er zal tweemaal een evaluatie van ca. een uur zijn aansluitend aan de les.
Gezien de reistijd stel ik voor om 2 lessen achter elkaar in weekend plaats te laten vinden.

Mijn taken zijn
 • Begeleiden instructeurs
 • Een eindevaluatie in de groep
 • Aanspreekpunt voor, tijdens en na de opleiding, ten behoeve van waarborg continu´teit
 • Het aansturen en indelen van de instructeurs tijdens de lessen
 • Het co÷rdineren van de activiteiten en het materiaal tijdens de lessen

Taken van de instructieco÷rdinator zijn
 • Co÷rdinerende taken zoals het benaderen van deelnemende instructeurs voor de opleiding
 • Zorgen voor voldoende boten en andere benodigde materialen
 • Het innen van gelden

Randvoorwaarden
 • Voldoende boten (C-1, skiffs en C-2x+)
 • Flipover
 • Videoapparatuur
 • Beschikking over de bestuurskamer ten behoeve van bespreken video-opnamen of evaluatiegesprekken
 • Beschikking over de kantine voor een drankje achteraf

Waarom met JoRoW Watersporten in zee

Betaalde professional

Het voordeel van deze vvorm van instructiebegeleiding is dat het karakter en het verenigingsprincipe van " eigen leden geven instructie" blijft bestaan. De opleiding van de instructeurs is waarvoor een vergoeding wordtbetaald. Op deze manier wordt gestructureerde, professionele begeleiding gegeven volgens een vooropgesteld lesplan waarin onderwerpen worden aangeboden aangepast aan ed verenigingswensen. De verplichtingen zijn wederzijds en u kunt mij, in tegenstelling tot de vrijwilliger, op resultaten afrekenen.

Er is een continue begeleiding, ook na de lessen kunt u een beroep op mij doen. De klad hoeft er niet in te komen omdat u kennis en ervaring inkoopt; kennis en ervaring die niet aan verloop onderhevig is.

Met deze nieuwe opzet wordt de kwaliteit en de uniformiteit van de instructie sterk verhoogd. De instructeurs zullen makkelijker het geleerde kunnen overbrengen aan de leerlingen die het op hun beurt weer zullen overbrengen. "Zoals de ouden zongen, piepen de jongen". Een opfriscursus eens in de zoveel tijd is voldoende om het niveau op peil te houden.

Kosten

 • € 30,00 / uur, excl. BTW,
 • € 0,28/ km, of openbaar vervoer
 • 1/2 uur voorbereiding per les,
 • Reistijd € 18,50 / uur, berekende reistijd de helft van de werkelijke reistijd